Voorwaarden

Ten behoeve van wet en regelgeving heeft Wupy.nl een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Wupy.nl

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld of aangepast. Wupy.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Wupy.nl.Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk,niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Wupy.nl met constante zorg en aandacht samengesteld.

De prijzen op deze website zijn in euro's incl. BTW,en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zicht feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Wupy.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Wupy.nl niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Hoewel Wupy.nl uiterst selectief is ten aanzien van de site waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van website die niet door Wupy.nl worden onderhouden wordt afgewezen

Aanbod en aanvaarding

Alle aanbiedingen door of namens Wupy.nl op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

Wupy.nl is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen.

Wupy.nl heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.

Aanbiedingen of offertes van Wupy.nl gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.

Wederpartij heeft een aanbod van Wupy.nl aanvaard indien hij op de website van Wupy.nl zijn klantgegevens heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.

Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Wupy.nl een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

Vertragingen en verlies

Wupy.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand"is Wupy.nl als verzender verantwoordelijk voor de zending tot het moment van de levering.

Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar, behalve verzendingen verstuurd via de Post.

Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 15 werkdagen.

 Schade

De klant is verantwoordelijk om zichtbare schade aan de verpakking onmiddellijk te melden op de levering nota en te laten ondertekenen door de koerierdienst(de Post).

Goederen die stuk zijn aangekomen of mankeren worden door ons gecrediteerd of opnieuw nagezonden, mits melding binnen de 48 uur na levering per e-mail en eventuele voorlegging van een digitale foto.

U zult een bevestiging krijgen dat we uw schadeclaim hebben ontvangen.

 Retourneren

1. Bent u niet tevreden over uw aankopen, dan bieden wij u de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen.

U dient ons hiervan altijd schriftelijk (via e-mail) en vooraf op de hoogte te brengen, u krijgt een bevestiging mail bij ontvangst van uw vraag naar retourneren.

Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit geval de klant.

2. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 1, worden binnen een termijn van 30 werkdagen door ons terugbetaald.

De standaard verzendingskosten door u gemaakt, worden terugbetaald, u ontvangt dus de aankoopprijs plus het bedrag van de standaard verzendingskosten.

Voor een artikel dat verkeerd wordt geleverd door Wupy.nl, nemen wij de kosten voor verzending op ons.

3. Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds gebruikt zijn of bij vermoeden dat schade is aangebracht door schuld anders dan Wupy.nl of de leverancier van het artikel.

 Wat bij afwezigheid

De Post: Bij afwezigheid wordt uw pakketje bij het dichtstbijzijnde postkantoor gelegd waar u het zelf kunt afhalen binnen een bepaalde termijn.

Zonder meerprijs zijn er maximaal drie aflevering pogingen, nadien wordt uw pakket naar ons teruggestuurd.

Bij opnieuw versturen wordt er nogmaals transportkosten aangerekend, u wordt hiervoor gecontacteerd.

Indien u het pakket niet meer wenst, krijgt u uw geld terug minus de transportkosten.

 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

De aangeboden producten voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving.

De Wupy.nl kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die aan haar opzet of grove nalatigheid is ontstaan.

Door omstandigheden die op grond van dwingend, rechterlijke regels voor haar risico komen.

Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Wupy.nl komen, zijn:

 1.Niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers

2. Storingen in de productie of netwerken

3. Transportproblemen

4. Werkstakingen of werkonderbrekingen

5. Natuur of kernrampen, oorlog of oorlogsdreiging of terrorisme

6. Schuld van Wupy.nl, behoudens grove schuld of opzet

De Wupy.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak of persoon schade, dan wel indirecte schade zoals bedrijfsverlies, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoedingen van derden of kosten anderszins.

De directe schade wordt beperkt tot de hoogte van het bedrag dat voor de bestelling is betaald. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Wupy.nl ingevolge dwingend rechterlijke bepalingen.

Links kunnen bezoekers doorsturen naar anderen websites dan de onderhavige.

De Wupy.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de inhoud van die websites de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften zou overtreden.

Bovendien wijst Wupy.nl erop dat als er een link wordt aangemaakt naar de homepage van de onderhavige site of iedere andere pagina van de site, daar de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wupy.nl voor nodig is.

 Intellectueel eigendom

In overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot de auteursrechten op literaire en artistieke werken of andere vergelijkbare rechten is de onderhavige website met alle onderdelen, merken, tekeningen, modellen, logo's, tekeningen, die zich op de onderhavige site bevinden, alsmede de compilatie ervan, het exclusieve eigendom van Wupy.nl of haar leveranciers, waarbij aan laatstgenoemden geen enkele licentie of recht is toegekend dan het recht de site te raadplegen.

De reproductie of het gebruik van alle onderdelen van de site of een gedeelte van deze onderdelen is enkel toegestaan voor uitsluitend informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik en gebruik in de privésfeer.

Het reproduceren en gebruiken van kopieën die voor andere doeleinde zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden.

Ieder ander gebruik wordt beschouwd als vervalsing en wordt bestraft krachtens het intellectueel eigendomsrecht, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de Wupy.nl

 Verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen Wupy.nl en de meerderjarige opdrachtgever, op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt.

Iedereen die een bestelling plaats bij Wupy.nl, verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Een bestelling kan geannuleerd worden door ons daarvan op de hoogte te brengen via e-mail binnen 24 uur na de bevestiging email zonder extra kosten.

 Bedenktijd

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.

Deze bedenk termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien hij van zijn herroeping recht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 Leveringskosten en kortingen

De leveringskosten worden bepaald door het bedrag van uw bestelling, het gewicht en het aantal bestelde artikelen.

Wij behouden ons het recht voor om onze verzending tarieven aan te passen indien nodig is. 

Leveringskosten staan duidelijk vermeld op uw orderbevestiging, op uw factuur en op de site.Wij versturen ook bestelling buiten het Europees grondgebied.

 Geldend recht/wetgeving

Op het huidig overeenkomst is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Het huidig overeenkomst is opgesteld in de Nederlandse taal.

Als er sprake is van een geschil, zullen alleen de Nederlandse rechtbanken bevoegd zijn om een uitspraak te doen.

 Disclaimer

Onze producten zijn voedingssupplementen en geen geneesmiddelen. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging voor een gevarieerde voeding gebruikt worden.

Ze dienen ter ondersteuning van de algemene gezondheid en zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in de preventie, behandeling of genezing van ziekten.
De producten zijn niet bestemd voor gebruik op eigen initiatief.

Gelieve voor gebruik advies in te winnen bij een geneesheer.

De informatie over de producten kan geen enkel professioneel medisch advies vervangen.

Indien u ook maar enigszins denkt dat uw toestand verergert, gelieve uw arts te raadplegen.

De dagelijks aanbevolen dosis niet overschrijden.Buiten bereik van kinderen houden.

Wupy.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van vermeende informatie, advies en gebruik van producten, onjuistheden en/of onvolledigheden. 

  Wupy.nl artikelen

Ja, voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie.

Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden we je zo snel mogelijk een passende oplossing.

Afhankelijk van het artikel doen wij dit door reparatie, vervanging of terugbetaling van je aankoopbedrag.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie.

Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant.

De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Ook is de garantieduur afhankelijk van de fabrikant. Meer informatie over de fabrieksgarantie vind je in de documentatie van het artikel.

Bij Wupy.nl geldt je factuur als garantiebewijs.

Investeer nu in producten van Wupy en investeer in U zelf!

 

Wupy.nl de megastore voor iedereen,wenst U een fijne koop plezier!

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourbeleid - Herroeperingsrecht

Aan: Wupy.nl

Randweg 48

7944BM / Meppel

Nederland

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

Order/Bestenummer:

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

Naam/Namen consument(en)

 

Adres consument(en)

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Datum:

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is!